dinsdag 11 mei 2010

Aanwerving van een halftijds bibliotheekassistent (v/m) C1/C3

Voor verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij de
personeelsdienst,
gemeentehuis,
Dorp 22
9290 Berlare,  (052)43 23 43,
 personeelsdienst@berlare.be

A. T0ELATINGSVOORWAARDEN :


1) Burger zijn van een EU-lidstaat,

2) van onberispelijk gedrag zijn,

3) de burgerlijke en politieke rechten genieten,

4) medisch geschikt bevonden worden voor het vervullen van het te begeven ambt hetgeen moet blijken uit een geneeskundig getuigschrift afgeleverd door de Interbedrijfsgeneeskundige Dienst ‘Securex - progecov’ te Gent (wordt geregeld door het gemeentebestuur)B. AANWERVINGSVOORWAARDEN:

5) in het bezit zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs EN akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek.

- Laatstejaarsstudenten worden toegelaten tot de selectieprocedure als met hun kandidatuur een

studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vier maanden

zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.

6) Slagen voor een getrapt vergelijkend aanwervingexamen (cfr. examenprogramma).C. KANDIDAATSTELLING:

De kandidatuur, samen met en een curriculum vitae, kan geldig ingediend worden op één van navolgende manieren:

1) per schrijven sturen aan het

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, van en te 9290 BERLARE

2) per fax (052/42.26.77)

3) via email (ENKEL naar personeelsdienst@berlare.be)ten laatste bezorgd op 31 MEI 2010.Bewijsstukken:

- afschrift van diploma of studiegetuigschrift

- akte van bekwaamheid tot het houden van een openbare bibliotheek

- uittreksel uit de geboorteakte

- uittreksel uit het strafregister (mag niet ouder zijn dan drie maanden).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten